Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii (SPRINT)

O projekcie:


Tytuł projektu:

Stażowy Program Rozwoju i Nowoczesnej Technologii (Sprint) jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.(POWR.03.01.00-00-S186/17).

Okres realizacji projektu: 01.11.2017-31.10.2019

Celem głównym projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych i interpersonalnych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 193 studentów studiów stacjonarnych I st. kierunków inżynieria materiałowa, matematyka, informatyka stosowana, fizyka, fizyka medyczna, biofizyka, fizyka techniczna, realizowanych przez Uniwersytet Śląski - Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Informatyki i Nauki o Materiałach. Cel zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie wysokiej jakości programu stażowego we współpracy z pracodawcami.

Czteromiesięczne staże realizowane są w przedsiębiorstwach przemysłowych, placówkach badawczych, instytucjach finansowych i medycznych, będących liderami lokalnego, regionalnego i krajowego rynku pracy. Duży nacisk położony zostanie na wysoką jakość merytoryczną programu stażowego realizowanego w obszarach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji województwa śląskiego.


Wartość projektu: 1 824 565,44 PLN

Wkład funduszy europejskich: 1 537 743,75 PLN